برچسب

نوع رسانه در شیوه ی تبلیغ

نحوه تاثیر تبلیغات بر ذهن مخاطب ها 1

تبلیغات در هر بستر رسانه ای ترکیب متفاوتی دارد و مصرف کنندگان را به شکل های متفاوتی درگیر میکند. دیجیتالی شدن منجر به تغییر در عادت های رسانه ای مصرف کنندگان شده است. از این رو باید درک عمیق تری از تبلیغات در سیستم های مختلف رسانه ای و پیامد ها و میزان تاثیر آن...
Read More

تبلیغ در تبلیغ

امروزه تبلیغ‌کنندگان برای دستیابی به اهداف خود از شیوه‌ها و فنون متفاوتی استفاده می‌کنند و حاصل فعالیت آنها بیشتر به جادو شبیه است. گسترش دانش مربوط به تبلیغ باعث شده است که هر روز شاهد پیشرفت فنون تبلیغ باشیم. فن تبلیغ در تبلیغ یکی از شیوه‌های نوین تبلیغ در عرصۀ رسانه‌ها به شمار می‌آید. رسانه‌ها...
Read More