رویدادهای روزانه تکی

مارس 26, 2020

استراتژی قیمت گذاری و بودجه بندی هزینه ی برنامه ی بازاریابی

انواع بسیاری از استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری وجود دارند که می توان آنها را مورد توجه و بررسی قرار داد. اما بیشتر آنها کلا در یکی از دو گروه سیاست های نفوذ یا سیاست های قیمت گذاری گزاف طبقه بندی می شوند. قیمت گذاری گزاف: این سیاست شامل ورود به بازار با...
Read More