برچسب

مدیریت فروش

تبلیغات و فروش

هدف تمام شرکت های تجاری، افزایش فروش سودآور از طریق شناسایی و ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. مدیریت تبلیغات و فروش، در رسیدن به این هدف، نقش مهمی را در مجموعه ی فعالیت های بازاریابی ایفا می کنند. امروزه، بیش از گذشته فروشندگان، قدرتی پویا در دنیای تجارت...
Read More