مشاوره تبلیغاتی

کسی است که بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشد و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتواند برای برنامه ارتباطات بازاریابی شرکت به ویژه کمپین تبلیغات آن تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

خدمات مشاوره تبلیغات:
  • بررسی جایگاه واقعی سازمان از نظر فعالیت تبلیغاتی
  • ارائه خدمات مبتنی بر تحقیقات و شناخت از بازار و شیوه های بازاریابی
  • اثربخشی تبلیغات سازمان از طریق راه حل های هوشمندانه و خلاق
  • بهبود ارتباطات شما با بازاد هدف در جهت افزایش فروش و ترغیب مخاطبان به خرید و تبدیل آنها به مشتری
  • تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان (گذشته ، حال ، آینده )
  • تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان و تدوین کمپین های تبلیغاتی
  • نظارت بر عملکرد ، هزینه و زمان اجرایی کلیه پیمانکاران تبلیغاتی در تولید و رسانه
  • تشکیل کمیته تبلیغات سازمان و تنظیم صورت جلسات مرتبط با وظایف آن
  • شرکت در جلسات اتاق فکر و تشکیل گروه خلاقیت و تولید ایده
  • رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و پیش بینی و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی