رویدادهای روزانه تکی

دسامبر 11, 2020

توسعه یک برنامه تبلیغاتی

برنامه تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی مجموعه پیامهای سازمان یافته با پیام یکسان یا دارای هویت همانند است که طی دوره زمانی خاصی درباره محصول یا خدمت معینی و به منظور نیل به هدفهای تعریف شده ای عرضه می شوند. این برنامه تلاش نظام مند و طرح ریزی شده ای مرکب از آگهی های مرتبط اما خودکفا...
Read More

تبلیغات اثربخش

تبلیغات اثربخش برنامه تبلیغاتی به طور معمول باید امکان ارزیابی تأثیرات ارتباطی و تأثیرات بر فروش، هر دو را فراهم سازد. تبلیغ کننده می تواند با استفاده از روشهای میدانی یا آزمایشگاهی به اطلاعات مربوط به نگرش مخاطبان نسبت به آگهیهای مختلف و تأثیر هر یک از آنها بر رفتار خرید مصرف کنندگان، دسترسی پیدا...
Read More