برچسب

وفاداری مصرف کننده به برند

ارزش ویژۀ برند، شخصیت برند و وفاداری مصرف‌کننده به برند سبز بر تبلیغات دهان به دهان

امروزه سرمایه‌گذاری بر روابط مصرف‌کننده با برند به موضوع بسیار مهمی برای بسیاری از شرکت‌هایی که به دنبال بقا و کسب سود مستمر از طریق مشتری هستند، تبدیل شده است. این به دلیل آن است که رابطۀ قوی و مناسب مصرف‌کننده با برند باعث ایجاد مزیت‌هایی برای شرکت دارنده برند می‌شود که از جمله می‌توان...
Read More

عشق به برند    

در سال‌های اخیر توسعه رابطه مصرف‌کننده با برند از مسائل مهم در نظریه‌های برندسازی بوده است و تحقیقات بر نوع رابطه مصرف‌کننده با برند مصرفی‌شان متمرکز شده است. انواع روابطی که می‌توان بدان اشاره کرد عبارت است از: وفاداری به برند، اعتماد به برند، رضایت‌مندی و… . در بین این سازه‌های مختلف، عشق به برند‌سازی...
Read More