برچسب

شخصیت برند

عشق به برند    

در سال‌های اخیر توسعه رابطه مصرف‌کننده با برند از مسائل مهم در نظریه‌های برندسازی بوده است و تحقیقات بر نوع رابطه مصرف‌کننده با برند مصرفی‌شان متمرکز شده است. انواع روابطی که می‌توان بدان اشاره کرد عبارت است از: وفاداری به برند، اعتماد به برند، رضایت‌مندی و… . در بین این سازه‌های مختلف، عشق به برند‌سازی...
Read More