برچسب

دیزاین

دیزاین یا طراحی؟

سالهاست که بر لزوم استفاده از «طراحی گرافیک» در بسترهای مختلف تأکید می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا این عبارت می‌تواند برابر نهاد درستی از نسخۀ مرجع خود «گرافیک دیزاین» باشد؟ از آنجا که گرافیک بی هیچ تغییری وارد دایرۀ لغاتی ما شده، بدیهی است برای نیل به این موضوع بر واژۀ دوم این عبارت...
Read More