برچسب

تبلیغات عیدانه

تبلیغات نوروزی برندها

حضور تبلیغاتی برندها در روزهای مناسبتی همیشه مورد توجه مخاطبان است. برندهایی که به مخاطبان خدمات ارائه می دهند، مانند یک دوست در روزهای احساسی و معنوی همراهشان باشند. در این راستا برندهایی که برای حضور در روزهای مناسبتی از قبل برنامه ریزی کرده و آگهی متفاوتی را ارائه کنند، بیشتر از مابقی مورد توجه...
Read More