برچسب

بخش بندی بازار

بازبینی بازاریابی و بخش بندی بازار

بازبینی بازاریابی، بررسی تفضیلی محیط بازاریابی شرکت، فعالیت های بازاریابی معین و سیستم بازاریابی داخلی آن است. بازبینی محیط بازاریابی بررسی بازار های شرکت، مشتریان، رقبا و کل محیط سیاسی و اقتصادی است و شامل تحقیق بازاریابی و جمع آوری داده های گذشته شرکت شما و محصولاتش است. این، فرایندی مرور پذیر است و تنها...
Read More