برچسب

ارزش برند

ارزش ویژۀ برند، شخصیت برند و وفاداری مصرف‌کننده به برند سبز بر تبلیغات دهان به دهان

امروزه سرمایه‌گذاری بر روابط مصرف‌کننده با برند به موضوع بسیار مهمی برای بسیاری از شرکت‌هایی که به دنبال بقا و کسب سود مستمر از طریق مشتری هستند، تبدیل شده است. این به دلیل آن است که رابطۀ قوی و مناسب مصرف‌کننده با برند باعث ایجاد مزیت‌هایی برای شرکت دارنده برند می‌شود که از جمله می‌توان...
Read More