بیلبورد تبلیغاتی اتوبان

بیلبورد تبلیغاتی
کد 213

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی تهران
بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :46.2 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :213