عرشه پل تهران قم کد B

عرشه پل عوارضی قم
کد 266 b

عرشه پل عوارضی قم

بیلبورد و عرشه پل عوارضی قم

بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد و عرشه پل تهران
بیلبورد و عرشه پل تهران قم
رزرو بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان
رزرو بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان تهران
اجارهبیلبورد و عرشه پل تهران به قم

ابعاد:300 متر مربع

آدرس :ایستگاه عوارضی قم -قم به  سمت تهران

:کد سازه

266-b