رزرو بیلبورد تبلیغاتی

رزرو بیلبورد تبلیغاتی
کد 236

رزرو بیلبورد تبلیغاتی

رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تبلیغاتی تهران
رزرو بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :28.2 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :236