بیلبورد اتوبان تهران قم کد 251

رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
کد 251

رزرو بیلبورد تبلیغاتی تهران

رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
رزرو  بیلبورد تبلیغاتی تهران
رزرو  بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
رزرو بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :14.6 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :251