رزرو بیلبورد اتوبان

رزرو بیلبورد
کد 211

رزرو بیلبورد اتوبان تهران

رزرو بیلبورد اتوبان تهران
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
رزرو بیلبورد تهران
تبلیغات بیلبورد تهران قم
رزرو بیلبورد اتوبان
رزرو بیلبورد اتوبان تهران قم
تبلیغات اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران

ابعاد:90 متر مربع

آدرس : 48.8کیلومتر مانده به قم

کد سازه:211