بیلبورد اتوبان تهران قم کد 248

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی
کد 248

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی تهران
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:102 متر

آدرس 16.8کیلومتر مانده به قم

کد سازه:248