بیلبورد اتوبان تهران قم کد 249

بیلبوردهای تبلیغاتی
کد 249

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی تهران
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی تهران قم
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متر

آدرس 15.8کیلومتر مانده به قم

کد سازه:249