بیلبورد اتوبان تهران قم کد 262

تعرفه بیلبوردهای اتوبان قم تهران
کد 262

تعرفه بیلبوردهای اتوبان قم تهران

تعرفه بیلبوردهای اتوبان قم تهران
تعرفه بیلبوردهای قم تهران
تعرفه بیلبوردهای اتوبان قم تهران
بیلبوردهای قم تهران
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی قم تهران
تعرفه بیلبوردهای د تبلیغاتی اتوبان
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان قم تهران
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان قم تهران
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :7.8 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :262