بیلبورد اتوبان تهران قم کد 259

تعرفه بیلبوردهای اتوبان خلیج فارس
کد 159

تعرفه بیلبوردهای اتوبان خلیج فارس

تعرفه بیلبوردهای اتوبان خلیج فارس

ابعاد:90 متر مربع

آدرس : 9.5کیلومتر مانده به قم

کد سازه :259