بیلبورد اتوبان تهران قم کد 250

بیلبورد تبلیغاتی
کد 250

تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی

تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران
تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
تعرفه باجاره یلبورد تبلیغاتی اتوبان
تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:90 متر

آدرس 15.2کیلومتر مانده به قم

کد سازه:250