بیلبورد اتوبان تهران قم کد 217

تبلیغات محیطی
کد 217

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :45.8 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :217