بیلبورد اتوبان تهران قم کد 230

تبلیغات محیطی
کد 229

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی تهران به قم
ابعاد:102 متر مربع
آدرس : 31.3 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :230