بیلبورد اتوبان تهران قم کد 226

تبلیغات محیطی
کد 226

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی تهران به قم

ابعاد:150 متر مربع

آدرس : 33.3 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :226