بیلبورد اتوبان تهران قم کد 222

تبلیغات محیطی
کد 222

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران به قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :35.6 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :222