بیلبورد اتوبان تهران قم کد 218

تبلیغات محیطی
کد 218

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران به قم

ابعاد:150 متر مربع

آدرس :42 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :218