تبلیغات محیطی قم تهران

تبلیغات اتوبان
کد 139

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات محیطی قم
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :34.9 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:139