بیلبورد اتوبان قم تهران کد 141

تبلیغات اتوبان
کد 141

تبلیغات محیطی قم

تبلیغات محیطی قم
تبلیغات محیطی اتوبان قم تهران
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
بیلبورد اتوبان
تبلیغات اتوبان

ابعاد:115 متر مربع

آدرس :36.2کیلومتری قم به تهران

کد سازه:141