بیلبورد اتوبان تهران قم کد 225

تبلیغات محیطی تهران
کد 225

تبلیغات محیطی تهران

تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی تهران به قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :  33.8کیلومتر مانده به قم

کد سازه :225