بیلبورد اتوبان تهران قم کد 224

تبلیغات محیطی تهران
کد 224

تبلیغات محیطی تهران

تبلیغات محیطی تهران

تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی اتوبان تهران قم
تبلیغات محیطی تهران
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان
تبلیغات محیطی تهران قم
تبلیغات محیطی اتوبان تهران
تبلیغات محیطی  تهران به قم

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :  34.5 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :224