بیلبورد اتوبان تهران قم کد 219

تبلیغات بیلبوردی
کد 219

تبلیغات بیلبوردی

تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران
تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران قم
تبلیغات بیلبوردی تهران
تبلیغات بیلبوردی تهران قم
تبلیغات بیلبوردی اتوبان
تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران قم
تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران
تبلیغات بیلبوردی اتوبان تهران به قم

ابعاد:150 متر مربع

آدرس :41  کیلومتر مانده به قم

کد سازه :219