بیلبورد قم تهران

تبلیغات اتوبان
کد 158

بیلبورد قم تهران

بیلبورد قم تهران
بیلبورد قم
تبلیغات بیلبورد قم تهران
بیلبورد اتوبان
اجاره بیلبورد اتوبان قم تهران
تبلیغات اتوبان

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :47.7 کیلومتری قم به تهران

کد سازه:158