بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی
کد 229

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی تهران
بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم
ابعاد:90 متر مربع
آدرس :31.8 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :229