بیلبورد اتوبان تهران قم کد 243

بیلبورد تبلیغاتی
کد 243

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد  تبلیغاتی تهران
بیلبورد  تبلیغاتی تهران قم
بیلبورد  تبلیغاتی اتوبان
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبورد  تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم
ابعاد:90 متر مربع
آدرس :22.4 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :243