بیلبورد اتوبان تهران قم کد 242

بیلبورد تبلیغاتی
کد 242

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران به قم
ابعاد:90 متر مربع
آدرس :23.7 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :242