بیلبورد اتوبان تهران قم کد 256

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
کد 256

بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس

کدهای بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
لیست بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
قیمت بیلبورد تبلیغاتیاتوبان خلیج فارس
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
رزرو بیلبوردتبلیغاتی اتوبان خلیج فارس

ابعاد:90 متر مربع

آدرس :11.4 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :256