بیلبورد اتوبان تهران قم کد 240

بیلبوردهای تبلیغاتی
کد 240

بیلبوردهای تبلیغاتی

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران به قم
ابعاد:90 متر مربع
آدرس :25.4 کیلومتر مانده به قم
کد سازه :240