بیلبورد اتوبان تهران قم کد 255

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
کد 255

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس

کدهای بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
لیست بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
قیمت بیلبوردهای تبلیغاتیاتوبان خلیج فارس
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس
اجاره بیلبورهای  تبلیغاتیاتوبان خلیج فارس
رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان خلیج فارس

ابعاد:102 متر مربع

آدرس :11.8 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :255