بیلبورد اتوبان تهران قم کد 254

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
کد 244

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران

بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران
بیلبوردهای تبلیغاتی تهران قم
بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجارهبیلبوردهای تبلیغاتی توبان تهران
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:108 متر مربع

آدرس :12.3 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :254