عرشه پل اتوبان تهران قم کد Bp6-1

اجاره عرشه پل
BP6-1 کد

اجاره عرشه پل های اتوبان قم تهران

اجاره عرشه پل های اتوبان قم تهران

  اجاره عرشه پل های اتوبان قم  به سمت تهران

بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان قم تهران
بیلبورد و عرشه پل قم تهران
 رزرو بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان قم تهران
رزرو بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان قم تهران
بیلبورد و عرشه پل تبلیغاتی اتوبان قم
اجاره بیلبورد و عرشه پل قم به تهران

ابعاد:91 متر مربع

آدرس :45 کیلومتر از قم به سمت تهران

:کد سازه

BP6-1