بیلبورد اتوبان تهران قم کد 239

اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
کد 239

اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان

اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:102 متر مربع

آدرس :25.7 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :239