بیلبورد اتوبان تهران قم کد 244

بیلبورد تبلیغاتی
کد 244

اجاره بیلبورد تبلیغاتی

اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران قم
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران
اجاره بیلبورد تبلیغاتی اتوبان تهران به قم

ابعاد:60 متر مربع

آدرس :21.5 کیلومتر مانده به قم

کد سازه :244