برچسب

کمپین های هنری

انواع کمپین های تبلیغاتی موثر

این کار تاثیر گذار است، مفید است، شرکت‌ها دوست دارند آن را کشف کنند، و این به آن‌ها حس برترینسبت به رقبا می‌دهد. تبلیغات اعلان تبلیغاتی برای شرکت‌ها ساخته می‌شوند تا حداکثر صدا و تاثیر را ایجاد کنند. این فرآیند یکی از روش‌های بهینه برای تاثیرگذاری بر مخاطب و رهگیری درک آن‌ها و ذهنبه عنوان...
Read More

انواع کمپین های تبلیغاتی موثر

این کار تاثیر گذار است، مفید است، شرکت‌ها دوست دارند آن را کشف کنند، و این به آن‌ها حس برترینسبت به رقبا می‌دهد. تبلیغات اعلان تبلیغاتی برای شرکت‌ها ساخته می‌شوند تا حداکثر صدا و تاثیر را ایجاد کنند. این فرآیند یکی از روش‌های بهینه برای تاثیرگذاری بر مخاطب و رهگیری درک آن‌ها و ذهن به...
Read More

برندالیسم و استفاده از هجو تبلیغاتی؛ جلوۀ تبلیغاتی هنر

جنبش ضدتبلیغاتی برندالیسم در جولای سال ۲۰۱۲ در لندن پایه‌گذاری شد. ‌۲۶ آرتیست بریتانیایی یک کمپین تبلیغات هجو یا تخریبی به راه انداختند. در ماه می سال ۲۰۱۴ چهل فعال برندالیسم ۳۶۵ جایگاه تبلیغات محیطی را در ده شهر انگلستان جایگزین آثار خود کردند؛ ایستگاه اتوبوس، بیلبورد و هر جایگاه دیگری را با طرح‌های مونوکروم و...
Read More