برچسب

کسب و کارهای خدماتی

تبلیغات مناسب خدمات

ویژگی های خاص خدمات خدمات، همچون کالا از ویژگی هایی برخوردار است که در فرایند مبادله و داد و ستد، تاثیر گذار خواهد بود. به رغم وجود شباهت هایی بین خدمات و کالا ، تفاوت هایی نیز در این دو دست از محصولات وجود دارد. مهمترین تفاوت خدمات با کالا که باعث تمایز مدیریت، بازاریابی...
Read More