برچسب

کاهش اضطراب در سخنرانی

چگونه اضطراب را کاهش دهیم؟

دلشوره نه تنها قبل از سخنرانی و در آغاز آن، بلکه در مدت سخنرانی نیز می تواند سخنور را آزار دهد. اوج این دلشوره هنگام ظاهر شدن در برابر جمع، قرار گرفتن در محل سخنرانی و آغاز سخن، بروز پیدا می کند. تظاهرات و نشانه های ترس قبل از سخنرانی به صورت طفره رفتن ودفع...
Read More