برچسب

پیشنهاد مثبت و منفی در مذاکره

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 4)

پیشنهاد مثبت و منفی یک پیشنهاد مثبت، به شنوده می گوید که کاری بکند (خرید محصول) یا چیزی بگوید (از محصول خوشم آمد). یک پیشنهاد مثبت به طور ضمنی بیان کننده ی این موضوع است که مشتری به سوی تصمیم خرید در حرکت است. یک پیشنهاد منفی بیان کننده ی حرکت در جهت مخالف است....
Read More