برچسب

پاسخ دهنده ی خودکار

پاسخ دهنده ی خودکار

پاسخ دهنده ی خودکار پاسخ دهندگان خودکار(Auto responders) بیشتر شبیه سیستم های فاکس خودکار عمل می کنند. در این سیستم ها، با دستگاه فاکس خود تماس گرفته و شماره مورد نظر را می گیرید سپس اسنادی که خواسته بودید، به دستگاه فاکس شما فرستاده می شود. نحوه ی کار پاسخ دهندگان اتوماتیک نیز شباهت بسیاری...
Read More