برچسب

هنر متقاعد کردن افراد

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 6)

اگر_آنگاه روش اگر_آنگاه به سادگی یک قضیه را فرض می کند و سپس از آن نتیجه می گیرد. یک فروشنده ی لباس های مردانه به عمده فروشی که برای تکرار خرید مردد است می گوید: اگر شما خرید خودتان را از ما متوقف کنید، در این صورت امیدوارم (آنگاه) شرایط ما را درک کنید که...
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 5)

استدلال منطقی هنگامی که فروشندگان در مذاکره از استدلال منطقی استفاده می کنند، انتظار دارند که مشتری استدلال کند، فکر کند و مقایسه کند. این نوع فروش به طور ضمنی تلاش می کند تا ذهن خریدار را به سمت یک قیاس منطقی سوق دهد. یک”قیاص منطقی” یک استدلال است که از سه جزء تشکیل شده...
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 4)

پیشنهاد مثبت و منفی یک پیشنهاد مثبت، به شنوده می گوید که کاری بکند (خرید محصول) یا چیزی بگوید (از محصول خوشم آمد). یک پیشنهاد مثبت به طور ضمنی بیان کننده ی این موضوع است که مشتری به سوی تصمیم خرید در حرکت است. یک پیشنهاد منفی بیان کننده ی حرکت در جهت مخالف است....
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 3)

خواستن برای باور کردن مردم آن چه را به آن ها گفته می شود باور می کنند، اگر به طوری ذهنی بخواهند آن را باور کنند. اصل دروغ بزرگ بر این مبنا استوار است. اگر کسی بخواهد باور کند که گرفتن یک خط تلفن برای خودرو، نشانگر کوشش و پشتکار او به رییسش، حتی فراتر...
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 2)

اصول پیشنهاد دادن برای وادار کردن افراد به انجام کاری، دو روش وجود دارد. روش اول پیشنهاد و روش دوم استدلال منطقی است. بعضی از روانشناسان بر این نکته تاکید می کنند که بسیاری از مردم ابدا استدلال نمی کنند و رفتار آن ها عملا نتیجه ی تقلید، عادت و یا پیشنهاد است. بسیاری از...
Read More

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 1)

فروش درذات خود یک موضوع متقاعد سازی است، متقاعد ساختن دیگران به قبول پیشنهاد شما. متقاعد سازی انگیزه را تحریک، تا شخصی را به انجام یک کار وادار کند. هنگامی که ما افراد را متقاعد می کنیم، تنها فکر آن ها را تغییر نمی دهیم، بلکه سبب می شویم تا آن ها کاری را انجام...
Read More