برچسب

محرک های زیر آستانه ای

سابلیمینال چیست؟

سابلیمینال(محرک های زیر آستانه ای یا پیام های پنهان) محرک های زیر آستانه ای به هر گونه محرک حسی که پایین تر از آستانه ی مطلق فردی برای ادراک آگاهانه باشد گفته می شود. در تقابل با محرک های زیر آستانه ای، محرک های فراآستانه ای قرار دارد. به حد اقل انرژی لازم برای تحریک...
Read More