برچسب

قدرت فروش

قدرت فروش با نگهداری سوابق مشتریان

قدرت فروش با نگهداری سوابق مشتریان تصور کنید چه می شد اگر شما فروشنده موفقی باهزاران مشترک کوچک و بزرگ باشید یا خودتان را به عنوان فروشنده ای مشغول مدیریت یک یا دو قرارداد مهم برای شرکت های چند میلیون دلاری و در حال مراوده با بیست تن یا بیشتر در هر شرکتی تصور کنید...
Read More